1- Tanyel E, Çoban Ay. Taşdelen Fışgın N, Tülek N. Brucella melitensis izolatlarının E-Test yöntemiyle farklı besiyerlerinde Tigesiklin ve Ertapeneme duyarlılığının araştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı, 21-25 Ekim 2008, Bodrum. P.231.
2- Taşdelen Fışgın N, Tanyel E, Sarıkaya Genç H, Çiçek B, Doğancı L, Tülek N. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Endemik Bölgedeki bir hastane deneyimi. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Kitabı, 21-25 Ekim 2008, Bodrum. P.154.
3- Aygen B, Yıldız O, Demirtürk N, Demirdal T, İnan D, Yıldırmak T, Kantürk A, Tütüncü E ve Çalışma Grubu. Kronik hepatit B’li hastalarda lamivudin direnci: Türkiye sonuçları. IX. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 3-6 Nisan 2008 Belek, Antalya.
4- Ataman Hatipoğlu Ç, Ergin F, Tuncer Ertem G, Yetkin MA, Erdinç FŞ, Bulut C, Oral B, Tülek N, Demiröz P. Akciğer dışı tüberküloz saptanan 35 olgunun değerlendirilmesi. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2007, Antalya. P10-008.
5- Bulut C, Yetkin MA, Çaydere M, Erdinç FŞ, Kınıklı S, Tülek N, Çaydere H, Demiröz AP. Kronik viral hepatit B hastalarında fibrozisi saptamada noninvaziv yöntemlerin değerlendirilmesi. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya P12-010
6- Taşdelen Fışgın N, Tanyel E, Sarıkaya Genç H, Tülek N. HIV/AIDS olgularının değerlendirilmesi. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya. P-07-005
7- Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Nural MS, çandır N, İncesu L, Tülek N. Vertebral infeksiyonlar; risk faktörleri, genel özellikler. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya. P-06-013
8- Taşdelen Fışgın N, Tanyel E, Zivalioğlu M, Tülek N. Santral sinir sistemi infeksiyonlarının değerlendirilmesi. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya. P-05-004.
9- Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Esen S, Darka Ö, Bahçıvan M, Leblebicioğlu H, Tülek N. Nadir görülen bir olgu; Moraxella catarrhalis’e bağlı endokardit. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya. P04-002.
10- Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Sarıkaya Genç H, Tülek N. Escherichia coli bakteremileri: risk faktörleri, nedenler ve prognoz. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya. P04-003.
11- Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Yıldız L, Leblebicioğlu H, Doğancı L, Tülek N. İlk bulgusu pannikülit olan bir bruselloz olgusu. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya P03-003
12- Doğancı L, Taşdelen Fışgın N, başıbüyük H, Tülek N. Laparatomi yapılan pulmoner emboliyle seyreden fatal bir geriatrik tetanoz olgusu. KLİMİK 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya.SS-S23(sözel sunum)
13- Tülek N. Mukozal İmmünite.V.Ulusal Sindirim Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu 7-10 Nisan 2007 Büyük Samsun Oteli Program ve Özet Kitabı. S:26-27
14- Taşdelen Fışgın N, Tanyel E, Albayrak D, Doğancı L, Tülek N, Duru F. Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Sekonder Gelişen Hemofagositik Lenfohistiositozis. III. Tropikal Hastalıklar Kongresi 6-9 Kasım 2006, Diyarbakır PB-45 fotokop, çekilecek
15- Yetkin MA, Bulut C, Çaydere M, Erdinç FŞ; Tuncer Ertem G, Kınıklı S, Tülek N, Üstün H, Demiröz AP. Kronik viral hepatitli hastalarda gelşen fibrozisin saptanmasında aspartat aminotransferz/trombosit oranının değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 2-5 Eylül 2006, Antalya. Kongre Kitabı. S: 119P:21.fotokopi
16- Ataman Hatipoğlu Ç, Şahan S, Bulut C, Kınıklı S, Tülek N, Demiröz AP. Akut hepatit A tanısı ile yatırılarak izlenen 28 olgunun klinik ve laboratuar özelliklerinin değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 2-5 Eylül 2006, Antalya. Kongre Kitabı. S: 102.
17- İnaktif Hepatit B taşıyıcıları ile kronik hepatit B, C ve D olgularında Anti-HAV total prevalansı VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 2-5 Eylül 2006, Antalya. Kongre Kitabı. S: 103. P-5.
18- Ataman Hatipoğlu Ç, Öztürk R, Kaya S, Tülek N. Ortak gıda tüketimine bağlı iki botulismus olgusu. XXXII: Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Belek, Antalya. P.199 .
19- Yetkin MA, Bulut C, Erdinç FŞ, Hatipoğlu Ç, Yağcı S, Karakoç E, Irmak H, Yiğit Y, Tülek N, Demiröz AP. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2004 yılında saptanan hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Ankara hastane İnfeksiyonları Derg 2006; 10, Ek:1, S:72, P: 109.
20- Şahan S, Ataman Hatipoğlu Ç, Yetkin MA, Tekin Koruk S, Tülek N, Demiröz AP. Brusellozda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P02-18-19.
21- Fışgın NT Genç S, Tanyel E, Yılmaz H, Baydın A, Tülek N. Acil Servise başvuran hastalar arasındaki enfeksiyon hastalıkları sıklığının incelenmesi. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. S 31. Sözel sunu
22- Tekin Koruk S, Yetkin MA, Koruk İ, Erdinç FŞ, Şahan S, Tülek N, Duranay M, Demiröz AP. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda gelişen peritonit ataklarının değerlendirilmesi. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P06-14-18.
23- Yetkin MA, Erdinç FŞ, Koçak Tufan Z, Bulut C, Kaya Fırat S, Oral B, Tülek N, Demiröz AP. Tüberküloz menenjit olgularının değerlendirilmesi. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P05-2518
24- İşeri S, Bulut C, Irmak H, Yetkin MA, Kınıklı S, Tülek N, Demiröz AP. Brusellozda kan kültürü ve kemikiliği kültürünün tanı değerlerinin karşılaştıılması. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P02-1217.
25- Kaya Fırat S, Oral B, Erdinç FŞ, Tuncer Ertem G, Tülek N, Demiröz AP. B. melitensis suşlarında çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının invitro etkinliğinin E-Test yöntemi ile araştırılması. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P01-3817.
26- Tekin Koruk S, Tuncer Ertem G, Oral G, Koruk İ,Tülek N, Demiröz AP. Üriner sistem infeksiyonlarının etiyolojik ve bakteriyolojik özelliklerinin irdelenmesi. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. P05-1118.
27- Barut HŞ, Akkuş M, Şahin İ, Kaya T, Tülek N. Tokat İlinde Olası Kırım Kongo Hemorajik ateş olgularının epidemiyolojik, klinik ve laboratuar özellikleri. Klimik 2005 XII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Sözel sunum.
28- Tanyel E, Çoban AY, Tekin Koruk S, Hepsert C, Cirit OS, Şimşek H, Tülek N. Brucella melitensis izolatlarında antibiyotik duyarlılığı. Klimik 2005 XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi S:40 Sözel sunum
29- Genç S, Aygün D, Karataş AD, Tülek N, Baydin A, Dervişoğlu A. Klorpromazin intoksikasyonu le ilişkili hiperamilazemi. III. Ulusal Acil Tıp Kongresi 22-25 Eylül 2005, Çeşme
30- Viral Hepatitle Savaşım Derneği rehber hazırlama çalışma grubu Ön Raporu: 17-19 Eylül 2004, Antalya
31- Erdinç FŞ, Kaya Fırat S, Bulut C, Yetkin MA, Oral B, Tulek N, Tufan ZK. Polikliniğimizde izlenen kronik hepatit B hastalarında anti-HBe pozitifliği. VII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 24-28 Kasım 2004, Kongre Kitabı, S:79.P.14.
32- Bulut C, Ataman Hatipoğlu Ç, Tuncer Ertem G, Erdinç FŞ, Tulek N. Kronik hepatit C infeksiyonlu hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. VII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 24-28 Kasım 2004, Kongre Kitabı, S:101.
33- Şahan S, Tuncer Ertem G, Yetkin MA, Tekin Koruk S, Tulek N. Son altı ayda polikliniğimizde takip edilen HBV infeksiyonlu olgularda anti-HDV pozitifliği. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 24-28 Kasım 2004, Kongre Kitabı, S:105.
34- Tuncer Ertem G, Oral B, Kınıklı S, Tulek N. Kronik hepatit C’de interferon-alfa veya pegile interferon ve ribavirin tedavisi, erken dönem sonuçları. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 24-28 Kasım 2004, Kongre Kitabı, S:108.
35- Kaya Fırat S, Bulut C, Erdinç FŞ, Öztürk R, Ataman Hatipoğlu Ç, Tuncer Ertem G, Yetkin MA, Tulek N. Bir infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin konsültasyon deneyimi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004 Kongre Kitabı, S:291.
36- Tuncer Ertem G, Tanyel E, Tulek N, Oral B. Osteoartiküler tutulumu olan ve olmayan brusellozlu hastalarda rutin laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004, Kongre Kitabı, S:349.
37- Yıldız F, Tanyel E, Ataman Hatipoğlu Ç, Tuncer Ertem G, Tulek N, Oral B. Brucella standart tüp aglütinasyon testinin bruselloz ve bruselloz dışı infeksiyon hastalığı gruplarında karşılaştırılması. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004 Kongre Kitabı, S:325.
38- Ataman Hatipoğlu Ç, Bayır Ü, Kaya Fırat S, Erdinç Ş, Tulek N, Gedikoğlu S. Gecikmiş bir tularemi olgusu. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004 Kongre Kitabı, S:350.
39- Erdinç Ş, Ataman Hatipoğlu Ç, Karakoç AE, Tulek N, Tuncer S. Seminal sıvıda PCR pozitifliği saptanan bir brucella epididimoorşiti olgusu. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004 Kongre Kitabı, S:292.
40- Tekin Koruk S, Yetkin MA, Erdinç FŞ, Bulut C, Sahan S, Yağcı S, Karakoç AE, Tulek N. Nadir görülen bir bakteriyemi etkeni: gram negatif nonfermentatif basil: Sphingomonas paucimobilis. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 19-23 Eylül 2004 Kongre Kitabı, S:352.
41- Yetkin MA, Erdinç FŞ, Hatipoğlu Ç, Yücel M, Karakoç E, Tülek N, Yağcı S, Demir G. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2002 ve 2003 yıllarında saptanan hastane infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 15-18 Nisan 2004 Hastane İnfeksiyonları Derg 2004; 8( Ek2), S:59.
42- Tekeli E, Türkyılmaz R, Arman D, Tülek N, Tuğrul M, Kılıç S, Nazlıcan Ö, Fincancı M, Bodur H. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu çalışmaları. IX. Tıpta Uzmanlık Kurultayı 6-7 Aralık 2003, İzmir. Bildiriler ve görüşler S: 155.
43- Tanyel E, Ertem TG, Tülek N. Diyabetik ayak infeksiyonlarının irdelenmesi. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul. Kongre Kitabı . Klimik Dergisi Cilt 16, Özel Sayı S:337.
44- Koruk ST, Kaya S, Yetkin MA, Tülek N. Antibiyotik ilişkili ishal olgularının irdelenmesi. 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul. Kongre Kitabı . Klimik Dergisi Cilt 16, Özel Sayı S:293.
45- Çetinkaya Y, Altun B, Arda EA, Aydoğan HA, Çelikbaş A, Ergin F, Hızel K, Mamıkoğlu O, Yetkin A, Esener H, Arman D, Arslan H, Başustaoğlu A, Çokca F, Karahan M, Tülek N, Zarakolu P. Ankara Hastanelerinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) sürveyansı. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya. S: 358.
46- Ertem GT, Arıca Ateş N, bakır A, Tülek N, Orun H, Kuşdemir A. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir günlük kesitsel antibiyotik kullanımının irdelenmesi XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya. P 24-06.
47- Şahan S, Kınıklı S, Oral B, Tülek N. Son yedi yılda kliniğimizde yatarak izlenen viral hepatit olgularının dağılımı. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2002, Ankara, Program ve Özet Kitabı. S:85.
48- Yetkin MA, Ertem Tuncer G, Kınıklı S, Tülek N, Özyılkan E. Kronik hepatit B’de kombinasyon tedavisi: İki yıllık takip sonuçları. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. 31 Ekim-2 Kasım 2002, Ankara.Program ve Özet Kitabı, P72.
49- Erdinç FŞ, Yetkin MA, Yücel M, Karakoç E, Ertan R, Demir G, Tülek N. Acar N, Kuşdemir. A. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2001 Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 11-14 Nisan 2002, Kongre Kitabı, S:113.
50- Bakır A, Kaya S, Hatipoğlu ÇA, Yetkin A, Tülek N. Derin pansitopeni ile seyreden bir bruselloz olgusu. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Program Kitabı, 15-19 Ekim, 2001, S:358.
51- Atbaş MA, Erdinç FŞ, Karakoç EA, Tülek N, Acar N. A grubu beta hemolitik streptokoklarda makrolid direnci .X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi15-19 Ekim 2001, Adana Program Kitabı, S: 279.
52- Turan H, Erdinç FŞ, Ezen FO, Tülek N. Tüberküloz menenjit mi? Nörobruselloz mu? X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim, 2001, Adana, Program Kitabı S:315.
53- Atbaş HA, Yetkin MA, Erdinç FŞ, Oral B, Tülek N. Bruselloz komplikasyonu olarak gelişen epididimo-orşit. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim, 2001, Program Kitabı Adana, S:359.
54- Erdinç FŞ, Önde U, Çevik MA, Tülek N, Acar, Demir G. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1999 yılında saptanan nozokomiyal infeksiyonlar. II. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Kongresi 25-28 Nisan 2001 ,Samsun S: 240.
55- Kaçmaz B, Tülek N, Paşaoğlu H, Öğüş E, Kılıç D. Asemptomatik Hepatit B virüs taşıyıcılarında lipid peroksidasyonu ve oksidasyona direnç. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 9-11 Kasım 2000, Ankara, Program ve Kongre Kitabı P. 873.
56- Kaçmaz B, Öğüş E, Paşaoğlu H, Kılıç D, Tülek N. Akut ve kronik viral hepatitli hastalarda lipid peroksidasyonu ve oksidasyona direncin incelenmesi. V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 9-11 Kasım 2000, Ankara, Program ve Kongre Kitabı P. 874.
57- Ülkar GB, Çağatay M, Yetkin G, Erol M, Tülek N, Oskovi H. SSK Ankara Hastanesinde çoklu dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatları ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları.14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Program ve Poster Özetleri 1999 Ankem Derg 13(2): 33.
58- Ülkar GB, Erhan M, Taş E, Gürbüz O, Çağatay M, Tülek N, Mert A.Pseudomonas aeruginosa suşlarında indüklenebilir beta laktamazların saptanması. 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Program ve Poster Özetleri 1998, Ankem Derg 12(2):135.
59- Erhan M, Ülkar GB, Taş E, Gürbüz O, Argun C, Tülek N, Mert A. SSK Ankara Eğitim Hastanesinde gelişen nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları. 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Program ve Poster Özetleri 1998 Ankem Derg 12(2):173.
60- Argun C, Tülek N, Önder E, Mert A. Çocukluk çağında kabakulak antikor seroprevalansı. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998, Antalya , Özet Kitabı 04-65.
61- Ülkar GB, Taş E, Erhan M, Gürbüz O, Ceryan N, Çağatay M, Tülek N, Mert A.Bazı gram negatif basillerde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz oluşturma sıklığının araştırılması.XXVIII.. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998, Antalya, Özet Kitabevi, 12-230.
62- Gürbüz OA, Ülkar GB, Taş E, Erhan M, Ceryan N, Tülek N, Mert A. Sulbaktam-ampisilin ve amoksisilin klavulanik asitin Escherichia coli suşlarına etkinliğinin araştırılması. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-9 Ekim 1998-Antalya, Özet Kitabı, 12-195.
63- Gülnar Uysal, Dinçer Yetiþ, Necla Tülek, M.Akif Güven, Sadi Vidinlisan, Hülya Oskovi, Fahriye Eren. Akut bakteriyal ve viral menenjitlerin ayırımında kan ve beyin omurilik sıvısında tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin-6'nın yeri. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997,Antalya, .Kongre Program ve Özet Kitabı, S: 571.
64- Murat Erhan, Gül Ülkar, Ayşen Türkkan, Cem Argun, Necla Tülek, Ali Mert. SSK Ankara Eðitim Hastanesi'nde gelişen nosokomiyal yara enfeksiyonları. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya, Kongre Program ve Özet Kitabı, S: 517.
65- Ülkar GB, Tülek N, Erhan M, Koç E, Çaðatay M, Mert A. Pseudomonas suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılığının belirlenmesinde disk difüzyon ve E-test yöntemlerinin karşılaştırılması. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997, Antalya, Kongre Program ve Özet Kitabı, S:496.
66- Erhan M, Bahar G, Taş E, Türkkan A, Tülek N, Mert A. Pansuman materyallerinin bakteriyolojik açıdan incelenmesi. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,1997, Ankem Dergisi, 1997, 11(2); S: 144.
67- Bahar G, Erhan M, Türkan A, Taş E, Çağatay M, Tülek N, Mert A.Koagülaz-olumlu ve koagülaz -olumsuz stafilokoklara metisilin, vankomisin ve teikoplaninin in-vitro etkinliði. 12. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi,1997,Ankem Dergisi, 1997, 11(2); S: 95.
68- A. Türkkan, M. Erhan, C. Argun, N. Tülek, A. Mert. Hemodiyaliz hastalarında Anti-HEV prevalansı. III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu. 7-9 Kasım 1996, Ankara.Program ve Kongre Kitabı. P-80.
69- A. Türkkan, M. Erhan, C. Argun, N. Tülek, A. Mert.Yaş gruplarına göre akut viral hepatit etkenlerinin daðılımı.SSK 50.Yıl Tıp Kongresi. İstanbul 23-25 Ekim , 1996.Bildiri Özetleri Kitabı S: 81.
70- M. Erhan, G. Bahar, S. Tabak, A. Türkkan, N. Tülek, A. Mert. SSK Ankara Eðitim Hastanesinde gelişen fırsatçı infeksiyonların kliniklere göre daðılımı. SSK 50.Yıl Tıp Kongresi. İstanbul 23-25 Ekim , 1996.Bildiri Özetleri Kitabı S: 81-2.
71- R. Ünlü, N. Tülek, H. Akbulut, F. Yakaryılmaz, B. Çakır, S. Haznedaroðlu, F. Bulduk, I.S. Yıldırım. İnflamatuar Barsak Hastalıklarýnda Akut Faz Reaktanları ve Interleukin 1β, Interleukin 6 ve Tümör Nekrozis Faktör a düzeyleri. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya ,The Turkish Journal of Gastroenterology, 1996: 7(suppl1), B107.
72- G.Uraz, L. Türkmen, A. Mert, N. Tülek. Çalışılan 48 hasta kültüründen anaerob bakteri izolasyonu. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya.Program ve Özet Kitabı, S: 148.
73- C. Argun, N. Tülek, A. Türkkan, Y. Keskin, M. Erhan, A. Mert. Sağlık personelinde Varicella zoster infeksiyonu duyarlılığı. 5. Ulusal Infeksiyon Hastalıkları Kongresi 4-6 Eylül 1995, İstanbul, Kongre Kitabı, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yayını No: 23.
74- A. Türkkan, I.Türkkan, C. Argun, S. Beri, N. Tülek, A. Mert. Kolelityazis olgularında safra yollarından üretilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. 2-4 Mayıs 1995 ,Belek, Antalya, Program ve Kongre Özet Kitabı,Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No. 21.s: 58.
75- N. Tülek, Y. Gürbüz, R. Türkyılmaz, A. Mert. Diş Hekimliği çalışanlarında Hepatit C riski. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 3-4 Kasım 1994, Ankara, Kongre Kitabı, S.141.
76- C. Argun, Y. Keskin, A. Türkkan, N. Tülek, A. Mert. Doğurganlık çağındaki kadınlarda TORCH enfeksiyonları seroprevalansı.7.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi.11-15 Eylül 1994, Ürgüp, Program ve Kongre Tutanakları S: 281.
77- Y. Keskin, C. Argun, N. Tülek, M. Çağatay, S. Beri, A. Mert.Yara ve idrar kültürlerinden izole edilen streptokokların gruplandırılması ve antibiyotik duyarlılıkları. 7.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi.11-15 Eylül 1994,Ürgüp
78- M. Çağatay, N. Tülek, C. Argun, Y. Keskin, A. Mert. Üretritlerde Ureoplasma urealyticum'un Yeri. 7.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Kongresi.11-15 Eylül 1994, Ürgüp
79- Y. Keskin, C. Argun, N. Tülek, S.Beri, M. Çağatay, A. MertIdrar Kültürlerinden Izole Edilen Bakteriler ve Invitro Antibiyotik Duyarlılıkları.SSK. 15. Tıp Kongresi, 18-21 Nisan 1994, Altınyunus, Çeşme
80- A. Mert, M. Çağatay, N. Tülek, A. Köybaşıoğlu, Y. Keskin.Kronik Otitis Mediada Kulağın Çeşitli Bölümlerinden Izole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. SSK 15. Tıp Kongresi, 18-21 Nisan 1994, Altınyunus, Çeşme/Izmir S:188.
81- O.Aydıntuğ, N. Tülek, K. Özoran, N. Düzgün, M. Duman, G. Tokgöz.Sistemik Sklerozisli Hastalarda Solubl Intercelluler Adhesion Molekül (sICAM-1) Düzeyi 13. Ulusal Immünoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1993, Ankara, S.53.
82- O. Aydıntuğ, A.K. Göğüş, N. Tülek, N. Düzgün, M.Duman, G. Tokgöz.HLA ve Şizofreni.13. Ulusal Immünoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1993, Ankara, S.48.
83- F. Pestilci, T. Benli, N. Tülek, M. Kış, S. Akalın, M. Çıtak. Salmonella Osteomyeliti Vaka Takdimi.7.Türk Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 31 Mayıs-5 Haziran 1992. S:299

Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor 21 Şubat 2018 Çarşamba