ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN YAYINLAR


1-     Necla TÜLEK. Fungal Enfeksiyonlarda Humoral ve Hücresel İmmün Yanıt. Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics 2017; 10(3):184-94.

2-     Necla Tülek. Seyahat Tıbbının Dünyada Gelişimi ve Türkiyedeki Durumu. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics  2017; 10 (3), 266-9

3-     Necla Eren Tülek. Lipopeptitler. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2017; 10(1): 88-93.

4-     Temoçin F, Tülek N, Erdinç FŞ, Hekimoğlu Ş, Demirelli M,Ertem G, Şahin H, Bulut C, Ataman Hatipoğlu Ç, Kınıklı S. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii İzolatlarında Sulbaktam Duyarlılık Oranlarının E-test Yöntemi ile Belirlenmesi / Determination of Susceptibility Rates of Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates to Sulbactam by E-test Method. Flora Derg. 2017; 22(1):11-15.

5-     H Köse, F Temoçin, T Sarı, N Tülek. Infectious Mononucleosis in Differential Diagnosis of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever. CausaPedia, 2017.

6-     Meliha Çağla SÖNMEZER, Necla TÜLEK, Eda KÖKSAL, Fatih TEMOÇİN, Günay ERTEM, F. Şebnem ERDİNÇ. Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Fosfomisin Trometamolün İn Vitro Etkinliği. FLORA 2016; 21(4):153-8.

7-     Fatma Şebnem Erdinç, Meral Uslu, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Meryem Demirelli, Günay Tuncer Ertem, Necla Tülek. Antiretroviral tedavi alan bir hastada karaciğer enzim yüksekliğinin alışılmamış bir nedeni. Bir olgu sunumu. Türk HIV AIDS Dergisi. 2016; 13(1): 25-27.

8-     Necla TÜLEK. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarından Korunma. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2016; 9(2):78-88.

9-     Çınar G, Bilgin G, Tülek N, Özsoy M, Moroğlu Ç, Erdinç FŞ, Tuncer Ertem G. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde Akciğer Apsesi: Bir Olgu Sunumu /Lung Abscess in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Case Report. Flora Derg 2016; 21(1):38-41.

10-  Esra KAYA KILIÇ, Meliha Çağla SÖNMEZER, Cemal BULUT, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI, Necla Eren TÜLEK, Ali Pekcan DEMİRÖZ. Kuduz şüpheli temas öyküsü ile başvuran pediatrik yaş grubu hastaların değerlendirilmesi. Ankara Eğt. Arş. Hast. Derg. 2015; 48 (2): 54-59.

11-  Tülek N, Erdinc FS. Ebola Virüsü Hastalığı. Flora Derg. 2015; 20(2):53-73.

12-  Tülek N. Pandemik İnfluenza ve Yeni İnfluenza Virüsleri. Grip ve Benzeri Virüsler. Türkiye Klinikleri Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2015; 8(3):15-32.

13-  G Sungur, G Bilgin, N Tülek. Tüberküloz Menenjit ve Oküler Tüberkülozun Birlikte Görüldüğü Bir Hastada Erken Sistemik Tedavinin Önemi. J Retina Vitreus. 2015; 23(özel sayı): 205-8.

14-  Necla Tülek. Ebola Virüsü hastalığı. Actual Medicine 2014; 22(7): 28-35.

15-   Necla TÜLEK. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Tanı ve Tedavi. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014; 7(2):19-28.

16-  Sıla Akhan, Aynur Aynıoğlu, Atahan Cağatay, İbak Gonen, Ozgur Gunal, Teoman Kaynar,Ziya Kuruuzum, Murat Sayan, Berivan Tunca, Necla Tulek, Huseyin Uckardeş, Ayşe Yavuz,Orhan Yıldız, Neziha Yılmaz, Esma Yuksel. Kronik Hepatit B Virusu İnfeksiyonunun Yonetimi: Turk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Calışma Grubu Uzlaşı Raporu. Klimik Dergisi 2014; 27(Özel Sayı 1): 2-18.

17-   Necla Eren Tülek. Grip ve H3N2 Gribi. Actual Medicine. 2014; 22(1): 6-7.

18-    Nazlım Aktuğ-Demir, Ali Asan, Celal Ayaz, Mustafa Kemal Çelen, Şükran Köse, Ziya Kuruüzüm, Bahar Örmen, NeĢe Saltoğlu, Murat Sayan, Fatma Sırmatel, Süda Tekin-Koruk, Necla Tülek, et al. Gebelikte Kronik Hepatit B Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit ÇalıĢma Grubu Uzlaşı Raporu. Klimik Dergisi 2013; 26(Özel Sayı 1): 12-19.

19-  Günay TUNCER Ertem, Barış Öztürk, Çiğdem ATAMAN Hatipoğlu, Korhan İpekkan, Fatih Erdem, Ali K. Adiloğlu, Necla Tülek. Stafilokok ve Enterokok İzolatlarının Linezolid, Daptomisin, Teikoplanin ve Fusidik Aside İn Vitro Duyarlılığı. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33(6):1381-7.

20-  Meliha Çağla Sönmezer, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Saliha Evran, F. Şebnem Erdinç, K. Tülay Yalçınkaya, Necla Tülek. Acute HIV Infection: A Case Presentation Turk HIV AIDS Derg 2013; 11(1):13-5.

21-  Sarı T, Temoçin F, Atak R, Oral B, Tülek N. Bruselloz ve Tüberküloz Koinfeksiyonunun Olabileceği Perikardit: Olgu Sunumu. Flora Derg. 2012; 17(3): 137-40.

22-   Tülek N. Tüberküloz İmmunopatogenezi. Türkiye Klinikler Enfeksiyon Hastalıkları Özel Sayı 2011; 4(2):15-25.

23-   Necla Tülek. Hepatit C güncel durum. Editorial. Klimik Derg. 2009; 20(2).

24-  Yarkın Kamil YAKUPOĞLU, Ender ÖZDEN, Burak KOÇAK,Melda DİLEK, Tekin AKPOLAT, Nurol ARIK, Kuddusi CENGĠZ,Zelal ADIBELLİ, Ozan ÖZKAYA, Belma DURUPINAR,Necla EREN TÜLEK, Murat DANACI, Levent CEYLAN,Şaban SARIKAYA. Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi; 2009; 18(2):76-81.

25-  Kartal M, Aydın B, Tülek N, Acicbe Ö, Tanyel E, Fışgın N. The Knowledge and Attitudes of People at High Risk for Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Cross-Sectional Survey From an Endemic Region in Turkey. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2009; 3(2):8-13.

26-  Tülek N, Deveci A. Enfeksiyon acillerinde profilaksi. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2009; 2(2):30-42.

27-  Taşdelen-Fışgın N, Tantel E, Sarıkaya-Genç H, Tülek N. HIV/AIDS olgularının değerlendirilmesi. Klimik Derg. 2009; 22(1): 18-20.

28-  Fışgın NT, Tanyel E, Çiçek B, Çandır N, Tülek N. Kandidemi gelişen hastalıkların değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2009; 23(3):97-103.

29-  Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Sarıkaya Genç H, Tülek N. Escherichia coli bakteriyemisi olan olguların değerlendirilmesi. Klimik Derg 2008; 21(3):109-11.

30-  Fışgın NT, Tanyel E, Topgül K, Sarıkaya H, Doğancı L, Tülek N. Kolon cerrahisi uygulananlarda gelişen cerrahi alan infeksiyonları ve risk faktörleri. İnfeksiyon Dergisi 2008; 22(3):141-145.

31-  Tülek N. Bağışıklığı Baskılanmış Konakta Enfeksiyonlar. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2008; 1(2):108-18.

32-   Fışgın NT; Tanyel E, Ulus A, Tülek N. Beyin cerrahi kliniğinde hastaya dayalı sürveyansın önemi. İnfeksiyon Dergisi 2008; 22 (3): 135-140.

33-  Ataman Hatipoğlu Ç, Yetkin MA, Ergin F, İpekkan K, Erdinç FŞ, Bulut C, Tülek N, Demir G, Yiğit Y, Demiröz AP. Sağlık personelinin hepatit B aşılama kampanyasına katılımı ve uyumu. FLORA Derg 2008; 13(2): 83-87.

34-  Şahan S, Ataman Hatipoğlu Ç, Bulut C,Tekin-Koruk S, Tuncer Ertem G, Tülek N, Kınıklı S, Demiröz AP. Brusellozlu hastalarda tedavinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisi. Klimik Derg 2008; 21(1); 17-20.

35-  Genç S, Aygün D, Kartaç AD, Tülek N, Baydın A, Dervişoğlu A. Klorpromazin intoksikasyonu ile iliĢkili hiperamilazemi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2008; 7(2):36-7.

36-  Taşdelen Fışgın N, Tanyel E, Zivalioğlu M, Tülek N. Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları: Üçüncü basamak bir üniversite hastanesi deneyimi. İnfeksiyon Derg 2007; 21(4):169-74.

37-   Barut S, Tülek NE, Koseoğlu D, Şahin İ. Nekrotizan lenfadenit tanısı alan bir ülseroglandüler tularemi olgusu. Klimik Derg 2007; 20(1): 23-36.

38-  Necla Tülek. Grip Tedavisinde Güncel Durum. Klinik Aktüel Tıp Derg. 2007; 12(6): 51-60.

39-  Tülek N. Erişkin bağışıklamanın ana çizgileri. Klimik Derg Kongre Özel Sayısı 2007; 20(ek): 223-6.

40-  Bulut C, Yetkin MA, Çaydere M, Erdinç FŞ, Kınıklı S,Tülek N, Üstün H, Demiröz AP. Kronik viral hepatit B hastalarında fibrozisi saptamada noninvaziv yöntemlerin değerlendirilmesi. FLORA Derg. 2007; 12(3): 128-34.

41-  Ataman Hatipoğlu Ç, Öztürk R, Kaya Fırat S, Erdinç FŞ, Tülek N. Ortak gıda tüketimine bağlı iki botulizm olgusu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007; 40(1-3): 81-84.

42-  Taşdelen Fışgın N, Genç S, Tanyel E, Yılmaz H, Baydın A, Tülek N. Acil Servise başvuran hastalar arasında infeksiyon hastalıklarının sıklığının araştırılması. Klimik Derg 2006; 19(3): 110-13.

43-   Tanyel E, Güngör L, Sarıkaya H, Tülek N, Leblebicioğlu H. Yaygın kriptokok infeksiyonu tanısı alan bir AIDS olgusu. İnfeksiyon Derg 2006; 20(1): 69-71.

44-  Tanyel E, Sarıkaya H, Varlık M, Çoban AY, Tülek N. Yaşlı bir hastada ilk bulgusu cilde drene olmuş lenf bezi apseleri olan miliyer tüberküloz olgusu. Klimik Derg 2006; 19(1): 38-40.

45-  Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Tülek N, Leblebicioğlu H. Yaşlı hastalardaki üriner sistem infeksiyonlarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 2006; 20(2): 87-91.

46-  Taşdelen Fışgın NT, Aydın F, Tanyel E, Çandır N, Sünbül M, Bektaş A, Tülek N, Leblebicioğlu H. Pyoderma Gangrenosum. Klimik Derg 2006; 19(2): 82-4.

47-  Necla Tülek. Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Actual Medicine. 2006; Mart; 28-37. Tekin Koruk S, Yetkin MA, Koruk İ, Erdinç FS, Şahan S, Tülek N. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda gelişen peritonit ataklarının değerlendirilmesi. FLORA Derg 2006; 11(1): 24-31

48-  Yetkin MA, Bulut C, Çaydere M, Erdinç FS, Ertem GT, Kınıklı S, Tülek N, Üstün H, Demiröz AP. Kronik viral hepatitlerde gelişen fibrozisin saptanmasında aspartat aminotransferaz/trombosit oranının değerlendirilmesi. Flora 2006; 11(4): 193-199.

49-  Arif Hakan Demirel, Necla Tülek, Murat Ersen Bekar. Enterokutanöz fistüle bağlı nekrotizan fasiit. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006; Sayı 1-3; 75-78.

51-  Yetkin MA, Bulut C, Erdinç FŞ, Kaya Fırat S, Öztürk R, Ataman Hatipoğlu Ç, Ertem Tuncer G, Tülek N. Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin Konsültasyon Deneyimi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006; 39; 1-3. 67-70.

52-  Ayhanım Tümtürk, Meltem Arzu Yetkin, Cemal Bulut, Necla Tülek. Seksen altı bruselloz olgusunun klinik ve laboratuar özelliklerinin incelenmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006; Sayı 1-3: 61-6.

53-  Bulut C, Tekiner A, Yetkin MA, Ataman Hatipoğlu Ç, Tülek N, Bayar MA. Beyin cerrahi girişimleri sonrası gelişen hastane kökenli menenjitlerin değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Derg 2005; 9(4):218-24.  

54-  Ataman Hatipoğlu Ç, Şahan S, Bulut C, Kınıklı S, Tülek N, Demiröz AP. Akut hepatit A tanısı ile izlenen 28 olgunun klinik ve laboratuar özelliklerinin değerlendirilmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2006; Sayı 1-3: 57-9

55-  Ataman Hatipoğlu Ç, Kınıklı S, Tülek N, Tekin Koruk S, Arslan S, Tuncer Ertem G, Koruk İ, Demiröz AP. Bir eğitim hastanesinin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde izlenen 202 bruselloz olgusunun epidemiyolojik verilerinin irdelenmesi. Klimik Derg 2005; 18(3): 94-98.

56-  Yetkin MA, Koruk Tekin S, Kaya S,Çelik AK, Tülek N. Antibiyotik ilişkili ishal düşünülen olguların incelenmesi. S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2005; Sayı 1-3: 33-38.

57-   Tülek N. Bildirim ve Sürveyans Sistemleri. Klimik Derg 2005; 18(Kongre Özel Sayısı); 15-9.

58-  Koruk ST, Özyılkan E, Tülek N. Sepsis ve Septik Şok Progres Genel Tıp Derg 2005;6(4):160-8.

59-   Ataman Hatipoğlu Ç, Kınıklı S, Tekin Koruk S, Arıca NA,Tuncer Ertem G, Yetkin MA, Tülek N, Demiröz AP. İnaktif Hepatit B taşıyıcıları ile kronik hepatit B, C ve D olgularında Anti-HAV total prevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2005; 10(3): 164-8.

60-  Tülek N, Tuncer Ertem G, Şahan S, Tanyel E. Brusellozlu hastalarda farklı tedavi kombinasyonlarına bağlı yan etkilerin irdelenmesi. Klimik Derg. 2004; 17(3):205-208.

61-  Tuncer Ertem G, Tanyel E, Tülek N, Koşar U. Osteoartiküler brusellozlu hastalarda epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularının irdelenmesi. Klimik Derg. 2004; 17(1); 28-33.

62-   Ataman Hatipoğlu Ç, Tülek N. Alkol bağımlılığı ve infeksiyonlar. Klimik Derg. 2004; 17(3): 169-72.

63-   Tuncer Ertem G, ġimĢek H , AteĢ Arıca N, Bakır A, Tülek N, Orun H, Kuşdemir A. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir günlük kesitsel antibiyotik kullanımının irdelenmesi. İnfeksiyon Derg. 2004; 18(3); 283-286.

64-   Tuncer Ertem G, İşeri S, Tülek N. Üriner sistem infeksiyonlarının etyolojik, klinik ve bakteriyolojik özelliklerinin incelenmesi. Ankara EAH Tıp Derg. 2003 Sayı: 1-3: 13-7.

65-   Tümtürk A, Yetkin MA, Tülek N, Kılıç D. Brusellozun tanı ve takibinde serum aglütinasyon testi (SAT) ve enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) yönteminin yeri. Klimik Derg. 2004; 17(2): 107-12.

66-   Şimşek H, Erdenliğ S, Oral B, Tülek N. İnsan kaynaklı Brucella izolatlarının tip ve biyotip tayini ve epidemiyolojik olarak incelenmesi. Klimik Derg. 2004; 17(2): 103-6.

67-   Yetkin MA, Arıca NA, Tülek N, Yağcı S, Tekin Koruk S. Vankomisin dirençli enterokok bakteremisi. Hastane İnfeksiyonları Derg. 2004; 8(4): 310-4.

68-   Tülek N, Ertem G. Deri ve yumuşak doku infeksiyonları. Galenos Tıp Derg. 2004; 88:23-34.

69-   Bulut C, Yetkin MA, Tülek N. Hepatit B aşısına uyum ve uyumu etkileyen faktörler. Viral Hepatit Derg 2003; 8(1): 25-31.

70-   Tülek N. Bakterilere karşı immün yanıt. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 30 Mart-3 Nisan 2003 İstanbul, Kongre Kitabı, Klimik Derg 2003; 16: 54-9.

71-   Yılmaz GR, Çevik MA, Erdinç FŞ, Tülek N. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen nozokomiyal infeksiyon risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyon Derg. 2002; 6: 24-31.

72-   Hatipoğlu ÇA, Tülek N. İnfeksiyon Hastalıklarında hiperbarik oksijen tedavisi. Ankara EAH Tıp Derg 2002; 35: 102-7.

73-   Tülek N. Akut hepatit B infeksiyonları. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002 Adana, Kongre Programı ve Kitabı 2002; 235-40.
74-   Kaçmaz B, Öğüş E, Paşaoğlu H, Kılıç D, Tülek N, Bakır F. Akut ve kronik viral hepatitli hastalarda lipid peroksidasyonu ve oksidasyona direncin incelenmesi. Viral Hepatit Derg 2001; 7(3):174-8.

75-   Yılmaz GR, Çevik MA, Erdinç FŞ, Tülek N, Üçler S. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonları: infeksiyon oranı, sistemlere göre dağılımı ve etken mikroorganizmalar. Flora 2001; 6(3): 164-70.

76-   Tülek N. Hepatit C infeksiyonlarında virolojik testler. T Klin Gastroenterol 2001; 12: 116-21.

77-  Kılıç D, Kuzucu Ç, Erdinç FŞ, Tülek N, Acar N. Hastane kaynaklı İnfeksiyonlardan elde edilen gram-negatif aerob basillerin antibiyotik duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Derg. 2001; 5: 43-48.

78-  Kılıç D, Tülek N, ÇavuĢoğlu T, Uçar AE, Yıldırım C, Tezel S. Sağlık çalışanlarında tetanoza yaklaşım ve tetanoz antikor düzeylerinin belirlenmesi. İnfeksiyon Derg 2001; 15(4): 499-504.

79-  Yetkin MA, Tülek N. Hepatitlerin Tanı ve Takibinde Kullanılan Moleküler Biyolojik Yöntemler. In: Balık İ(Ed.). Modern Tıp Seminerleri 12:20-33.2002

80-  Bulut C, Turan H, Kınıklı S, Oral B, Tülek N. Erişkinlerde kızamık: 40 olgunun klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesi. Ankara EAH Tıp Derg 2001; 34:163- 167.

81-  Kılıç R, Kılıç D, Şafak MA, Samim E, Yetkin MA, Tülek N, Oğuz H, Özeri C. Kronik pürülan otitis media etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Otoskop 2001; 1: 13-19.

82-  Tülek N, Taş E, Çağatay M, Mert A. Hemodiyaliz hastaları ve kronik hepatit C olgularında hepatit C virus tiplendirme. Viral Hepatit Derg 2000; 1: 8-11.

83-  Doğancı T, Baydar Y, Vidinlisan S, Uz H, Tülek N, Çiftçi U. İnsüline bağımlı (tip 1) diabetes mellituslu çocuklarda antigliadin ve endomisyal antikorların araştırılması. T Klin J Pediatr 2000; 9: 73-8.
84-  Erdinç FŞ, Tülek N. Beta-laktam/beta-laktamaz kombinasyonu antibiyotikler.In: Türkyılmaz R, Tülek N, Dokuzoğuz B (eds). Antimikrobiyal Tedavide Yenilikler. Modern Tıp Seminerleri 9. S: 1-12.

85-  Kılıç D, Şenocak H, Oral B, Kınıklı S, Tülek N. Yaygın soğuk apselerle seyreden bir tüberküloz olgusu. İnfeksiyon Derg 2000; 14: 135-7.

86-  Necla Tülek. Beta-Laktamaz İnhibitörleri. 2. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Kurs Kitapçığı 2000; 26-9.

87-  Tülek N. İnflamatuvar enteritler. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 2000; 3(3): 105-12.

88-  Çevik MA, Tülek N. Birinci basamak hekimlikte ampirik antibiyotik tedavisi. İnfeksiyon Gündemi 2000; 1: 131-44.

89-  Tülek N, Uysal G. Prokalsitonin; yeni bir infeksiyon göstergesi mi? Ankara EAH Tıp Derg 1999; 32(3): 179-184.

90-  Erdinç FŞ, Tülek N. Toplum kökenli pnömonilerde tanı yöntemleri. İnfeksiyon Gündemi 2000; 1: 11-16.

91-  Keskin Y, Tülek N, Mert A. Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin saptanmasında disk difüzyon, agar tarama ve buyyon mikrodilüsyon yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Hij Den Biol Derg 1999; 58(3): 103-7.

92-  Erhan M, Tülek N, Ülkar GB, Mert A. SSK Ankara Eğitim Hastanesinde hastane infeksiyonu etkeni mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Türk Hij Den Biol Derg 1999; 56(3): 109-14.

93-  Özhan M, Uysal G, Vidinlisan S, Tülek N, Özhan Z, Güven A. Bakteriyel ve viral menenjitlerin ayırımında beyin omurilik sıvısında lökosit agregasyonunun önemi. T Klin Pediatri 1999; 8: 130-4.

94-  Tülek N, Keskin Y, Mert A. Staphylococcus aureus suşlarında çoğul antibiyotik direnci. İnfeksiyon Derg 1999; 13(2): 199-202.

95-  Uysal N, Tülek N, Yüksel G, Yüksel S. Menenjitlerde serum ve beyin-omurilik sıvısında C-reaktif protein ve interlökin-6 düzeyi. Klimik Derg 1999; 12(3): 89-92.

96-  Tülek N, Uysal G, Özhan B, Güven MA. Akut bakteriyel ve viral menenjitte serum ve BOS IL-10 düzeyleri. Flora 1999; 4(3); 181-6.

97-  Ülkar ÜGB, Tülek N, Mert A. Gram-olumsuz basillerde genişlemiş spektrumlu β-laktamaz saptanmasında çift disk sinerji ve E-test yöntemleri. İnfeksiyon Derg 1999; 13(3): 385-90.

98-  Ülkar GB; Tülek N, Mert A. Pseudomonas aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılığının belirlenmesinde disk difüzyon ve E-test yöntemlerinin karşılaştırılması. Mikrobiyol Bult 1999; 33: 99-104.

99-  Tülek N. HIV infeksiyonunun patogenezi. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi 1999; 2(4): 188-99.

100-        Ortaç S, Çakar P, Ünal M, Tülek N, Fırat E. Oküler tutulumlu Behçet Hastalığında HLA B51.Retina-Vitreus 1999;7(2):135-8.

101-        Tülek N, Aydıntuğ O, Tokgöz G, Düzgün N, Tutkak H. Nedeni belirlenemeyen artrit olgularında Lyme hastalığının serolojik olarak araştırılması. Mikrobiyol Bult 1998; 32(2): 131-6.

102-        Argun C, Tülek N, Mert A. Çeşitli yaĢ gruplarında Varicella zoster enfeksiyonu seroprevalansının araştırılması. Mikrobiyol Bült 1998; 32: 57- 63.

103-        Uysal G, Tülek N, Güven MA. Çocukluk çağı akut viral hepatitlerinde etyolojik ajanların dağılımı. Flora Derg 1998; 3(4): 274-5.

104-        Erhan M, Tülek N, Mert A. SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı. Hastane Infeksiyonları Derg, 1998: 2(2); 94-8.

105-        Kesim Z, Seçkin Ü, Uçan H, Özoran K, Tülek N, Yücel M.Romatoid Artrit etyopatogenezinde Ebstein Bar ve Hepatit C virüslerinin rolü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 1998; 1(3):13-8.

106-        Tülek N, Uysal G, Güven MA, Mert A.Ankara'da çeşitli yaş gruplarında Hepatit E seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 1997: 2; 113-4.

107-        Yetkin I, Ayvaz G, Tülek N, Çakır N, Arslan M. Association between Hashimoto's Thyroiditis and human leucocyte antigens. Turkish J Med Research, 1997: 15(1); 29-31.

108-        Cengizlier R, Tülek N, Erhan M, Mert A. Latex allergy in a high risk group. Turk J Med Research, 1996: 14(3); 114-6.

109-        Türktaş İ, Demirsoy S, Gökçora N, Elbeş G, Tülek N. BronĢial astmalı çocuklarda inhaler steroid tedavisinin klinik bulgular, solunum fonksiyonları, serum zayıf afiniteli IgE reseptör ve eosinofilik katyonik protein düzeylerine etkisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1996: 39; 631-8.

110-        Kınıklı G, Tülek N, BektaĢ A, Turgay M, Tutkak H, Duman M, Tokgöz G. Serum Interleukin-4 (IL-4) levels in patients with allergic rhinitis and changes after short-term immunotherapy. Turk J Med Sciences, 1996: 26(4); 361-363.

111-        Kınıklı G, Tülek N, Serçelik A, Tutkak H, Turgay M, Duman M, Tokgöz G. The change of serum interleukin-2 receptor levels during early phase of hyposensitization in patients with allergic rhinoconjunctivitis. Turk J Medicine, 1995:2(3): 141-4.

112-        Özoran K, Tülek N, Düzgün N. Romatoid Artrit (RA) ve sitokinler: Interlökin-1 (IL-1), Interlökin-6 (IL-6), Tümör Nekrozis Faktör alfa (TNF-α) ve İnterferon gama (IFN-g). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası1994: 47; 495-504.

113-        Tülek N, Aydıntuğ O, Özoran K, Kınıklı G, Düzgün N, Duman M, Tokgöz G. Sklerodermanın erken klinik bulguları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1994: 47(2); 309-316.

114-        Necla Tülek, Gülay Kınıklı. Egzersizle uyarılan anafilaksi. Doktor Genel Tıp Derg. 1994; 2(2):114-116

115-        Tülek N, Aydıntuğ O. İmmünkompromize Hastalarda Infeksiyon. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Derg, 1993: 13(5): 368-74.

116-        Yetkin İ, Dinçer SL, Taşkesen S, Çakır B, Kayagürlek Ş, Tülek N. Diabetes mellitusun metabolik bozukluklarının tümör markeri Ca 19-9' a etkileri. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi. 1993: 28(1); 15-17.

117-        Özoran K, Şengül A, Tülek N, Duman M, Tokgöz G. Polymyalgia rheumatica: Sacroileit ile seyreden atipik başlangıçlı bir vaka. Romatol Tıb Rehab 1993; 4(2): 120-3.

118-        Gürakan B, Tülek N. Intrauterin infections in small for gestational age babies. Acta Reproductiva Turcica, 1992: 14(4): 172-175.


Gönderen Necla Eren TÜLEK, MD Professor 22 Şubat 2018 Perşembe